MOSCOW, RUSSIA – SEPTEMBER 23, 2022: A woman casts his ballot at a polling station at the Embassy of the Donetsk People’s Republic (DPR) in Russia where citizens of the Donetsk People’s Republic and Lugansk People’s Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions can vote in referendums on joining Russia. The Donetsk People’s Republic and Lugansk People’s Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions hold the referendums on joining Russia on September 23-27. Mikhail Tereshchenko/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Æåíùèíà âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ íà ðåôåðåíäóìàõ ïî âõîæäåíèþ ÄÍÐ, ËÍÐ, Õåðñîíñêîé è Çàïîðîæñêîé îáëàñòåé â ñîñòàâ ÐÔ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå â ïîñîëüñòâå ÄÍÐ â Ðîññèè. Ðåôåðåíäóìû î âõîæäåíèè ÄÍÐ, ËÍÐ, Õåðñîíñêîé è Çàïîðîæñêîé îáëàñòåé â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîõîäèò ñ 23 ïî 27 ñåíòÿáðÿ. Ìèõàèë Òåðåùåíêî/ÒÀÑÑ

În satul Dobreşti, comuna Bara din judeţul Timiş, la ora 14.00 prezența la vot era de 158,33%. În comuna Bara, la aceeași oră prezența la vot era de 127,15%.

În județul Timiș, prezența la vot era de 22,64%, iar la nivel național era de 25,35%.În satul Dobrești, pe listele permanente sunt înscrise 36 de persoane cu drept de vot, din care 21 îşi exprimaseră opţiunea electorală la primele ore ale zilei de duminică, scrie News.ro. Alte 37 de persoane au votat pe listele suplimentare, după ce şi-au făcut viza de flotant în localitatea în care se află mănăstirea ctitorită de Patriarhul Daniel. De altfel, satul Dobreşti este localitatea de naştere a Patriarhului Daniel.